​​​​​​

Næringsparken

Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål om næringsparken eller ønsker tilbud på tomt eller leie av lokaler

Lene Haug

Daglig leder
Tlf: +47 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no

Sameiet

Sameiets formål er å sikre en forsvarlig og helhetlig opparbeidelse, forvaltning og vedlikehold av Eiendommen, til felles beste for tomteeiere, rettighetshavere og brukere, og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. 

Mjåtveit Næringspark AS, skal sammen med alle øvrige tomteeiere være sameiere i et tingsrettslig realsameie.

Sameierne er ansvarlige for Sameiets forpliktelser i henhold til Sameierbrøken. Den enkelte Sameier er forpliktet til å planlegge, prosjektere, utbygge og forvalte sin eiendom og virksomhet på denne på en slik måte at: 

  1. Alle øvrige virksomheter innenfor planområdet i Reguleringsplanen – både eksisterende og fremtidige – kan utvikles, forvaltes og drives uten sjenanse eller ulemper fra Parsellen og virksomheten på denne. Den enkelte Sameier er i denne sammenheng inneforstått med og aksepterer at Parsellen og virksomheten på denne skal bidra til holde en så høy standard som praktisk og økonomisk mulig for et kombinert næringsområde – herunder hensyntatt de estetiske, funksjonelle og miljømessige krav som stilles til virksomhetsformål som for eksempel skole, museum, annen offentlig virksomhet og lignende. Parsellen og virksomheten på denne skal også i størst mulig utstrekning skjermes fra planområdet for øvrig, dersom dette er nødvendig for ivaretakelse av de nevnte krav til estetikk, funksjonalitet og miljø;
  2. Trafikkavviklingen innenfor planområdet til enhver tid er optimalisert. Blant annet skal Den enkelte andelseier besørge at all trafikk i tilknytning til virksomheten på Parsellen til enhver tid kan tas unna på eget område, slik at ingen av de øvrige virksomheter innenfor planområdet – både eksisterende og fremtidige – påføres begrensninger eller ulemper i relasjon til egen trafikkavvikling.
  3. Lagring utendørs bør begrenses til et minimum og i størst mulig utstrekning skjermes fra planområdet for øvrig, til ivaretakelse av de nevnte krav til estetikk, funksjonalitet og miljø.
  4. Dersom den planlagte virksomheten på Parsellen avvikles, vil Parsellen bli tilbakeført til en estetisk, funksjonell og miljømessig standard som innebærer at ingen av de øvrige virksomhetene innenfor planområdet blir negativt berørt av avviklingen. 

Den enkelte Sameier er forpliktet til å besørge tilknytning for Parsellen og virksomheten på denne til den ordning for vei, vann og avløp som måtte bli fastlagt for Eiendommen av Mjåtveit Næringspark AS, herunder bestemmelser om priser for slik tilknytning.